Adatkezelési Tájékoztató


1. Adatkezelő megnevezés

Nemzeti Közszolgálati Egyetem

2. Az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége

Az Egyetem adatvédelmi tisztviselője:

  • Dr. Téglásiné Dr. Kovács Júlia, egyetemi adjunktus
  • Közvetlen elérhetőségei: adatvedelem@uni-nke.hu
  • Telefonszáma: +36 30 3690834

3. Tájékoztató a távoktatással kapcsolatosan érintettek részére, abban az esetben, amikor közvetlenül az érintett adja meg a személyes adatokat (GDPR 13. cikk szerinti tartalom)

Érintettek kategóriái

Adatkezelés célja

Jogalap

Az adatszolgáltatás elmaradásának következménye

Az Egyetemmel hallgatói jogviszonyban álló természetes személyek (a továbbiakban: Hallgatók).

Az Egyetem Hallgatói egészsége és biztonsága érdekében biztosítani a tanulmányaik végzésének folytonosságát távoktatás formájában.

Az adatkezelés az (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet 6. cikk (1) bekezdés e) pontja alapján az Egyetem alapfeladatának ellátása.

A távoktatásban nem fog tudni részt venni.

Az Egyetemmel szerződéses jogviszonyban álló oktatók (a továbbiakban: Oktatók).

A Hallgatók részére nem tudja a távoktatást biztosítani.

4. Cookie használat az Egyetem honlapjának látogatása során

Cookie típusa

Kezelt adatok köre

Adatkezelés célja

Jogalap

Az adatszolgáltatás elmaradásának következménye

Munkamenet süti

A látogató által használt IP-cím.

A használat böngésző típusa.

A böngészésre használt eszköz operációs rendszerének jellemzői (például típus, beállított nyelv). A látogatás pontos időpontja.

Az előzőleg látogatott oldal címe.

A meglátogatott oldal, aloldal, használt funkció vagy szolgáltatás

az oldalon töltött idő.

A honlap böngészéséhez, a funkciók használatához szükségesek. Lehetővé teszi többek között a honlap látogatója részére a weboldalon végzett műveletek megjegyzését.

GDPR. 6. cikk (1) bek. c) pontja alapján jogszabályi előírás.

Az alkalmazása nélkül a honlap zökkenőmentes használata nem garantálható.

Használatot támogató süti

Annak a lehetővé tétele, hogy a weboldal megjegyezze, hogy a látogató milyen működési módot választott.

GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja alapján az érintett hozzájárulása

A preferenciákat tároló sütikben lévő információ nélkül a weblap működési hatékonysága csökken, de nélküle még használható.

Teljesítményt biztosító süti

Információ gyűjtése a látogató felhasználási szokásáról (pl. milyen Egyetemi oldalak kerültek felkeresésre, munkamenet ideje, mennyien és milyen útvonalon látogatják a weboldalt). Cél, hogy a weboldalt az Egyetem a látogatók igényeinek megfelelően tudja fejleszteni.

GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja alapján az érintett hozzájárulása

Az érintettre nézve közvetlen következménye nincs a hozzájárulás meg nem adásának.

5. A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái, adatfeldolgozói

Az Egyetem azon foglalkoztatottjai, szervezeti egységei, akiknek feladatkörébe tartozik a távoktatást biztosító internetes felületek kezelése, fejlesztése, adatok kezelésével kapcsolatos teendők ellátása.

 • Adatfeldolgozó:
  • Ludovika Webinar: nincs adatfeldolgozó.

6. Az adatkezelés időtartama

Az Egyetem „a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020 (III.11.) Korm. rendelet” hatályba lépésétől kezdődően a normál oktatási rend visszaállításáig, azzal, hogy az ezt követő 90 napon belül megvizsgálja a további tárolásnak a szükségességét.

„Munkamenet süti”: Az adott weboldal látogatásának időtartama. A munkamenet végén, vagy a böngésző bezárásával a megjegyzett adatok automatikusan törlésre kerülnek.

„Használatot támogató süti”: tárolja, hogy a látogató elfogadta-e az adatkezelési tájékoztatót. Tárolási ideje a látogatástól számított 1 évig tart.

7. Az adatok védelme

Az Egyetem minden ésszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az általa kezelt adatok illetéktelenek számára ne legyenek hozzáférhetőek. Az adatokhoz korlátozott a hozzáférés, jelszavas védelem működik.

Az Egyetem rendelkezik a személyes és közérdekű adatok védelméről, biztonságáról szóló szabályzattal. Az Egyetem Informatikai Biztonsági Szabályzattal is rendelkezik.

Az Egyetem kiemelt figyelmet fordít a személyes adatok bizalmas kezelésére, ennek érdekében az Egyetem kezelésében lévő személyes adatokat kizárólag a saját rendelkezése alatt álló szervereken tárolja.

Az Egyetem mindent megtesz annak érdekében, hogy az Alumni Közösség regisztrációs felületen keresztül elkövetett és az Egyetem tudomására jutott jogsértést kivizsgálja, és a jogsértést megszüntesse.

8. Automatizált adatkezelés (beleértve a profilalkotást)

Automatizált adatkezelésen alapuló döntéshozatal az Egyetemen nem történik.

9. Harmadik országba, illetve nemzetközi szervezet részére történő adattovábbítás

Távoktatás esetében:

Nem történik.

Teljesítményt biztosító cookie esetében, amennyiben a látogató jóváhagyja:

Amerikai Egyesület Államok.

A „Teljesítményt támogató sütik” esetén az elemzéshez használt alkalmazás: Google Analytics a Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States) webelemző szolgáltatása.

12. Jogok gyakorlása, jogorvoslat

Az érintett az adatkezelés teljes időtartama alatt élhet a GDPR-ban biztosított jogaival, melyet az 1. és 2. pontban meghatározott elérhetőségeken bármikor megtehet.

Az érintett kérelmezheti a rá vonatkozó:

 • személyes adatokhoz való hozzáférést (az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a GDPR-ban meghatározott információkhoz hozzáférést kapjon) (GDPR 15. cikk),
 • személyes adatokhoz való helyesbítést (az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését) (GDPR 16. cikk),
 • személyes adatok törlését (az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha indokolt a GDPR szerint; jogszabály által előírt adatkezelés esetén törlési kérelem nem teljesíthető) (GDPR 17. cikk),
 • személyes adatok kezelésének korlátozását (az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha a GDPR-ban foglalt feltétel teljesül) (GDPR 18. cikk),
 • személyes adatok adathordozhatósághoz való jogát érvényesítheti (az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, a GDPR-ban foglalt feltételek fennállása esetén) (GDPR 20. cikk),
 • tiltakozhat személyes adatok kezelése ellen (az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a 6. cikk (1) bekezdésének e) vagy f) pontján alapuló kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak; jogszabály által előírt adatkezelés esetén tiltakozási kérelem nem teljesíthető) (GDPR 21. cikk).

A kérelmet az adatkezelő postacímére vagy az adatvedelem@uni-nke.hu e-mail címére kell benyújtani. Az adatkezelő a legrövidebb idő alatt, legfeljebb 1 hónapon belül (tiltakozás esetén 15 napon belül) írásban tájékoztatást ad (ez a határidő a kérelem bonyolultságára tekintettel további 2 hónappal meghosszabbítható). Továbbá jogsérelem esetén bírósághoz fordulhat (a pert az érintett - választása szerint - a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja), valamint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., tel.: 06-1-391-1400, honlap URL címe: http://naih.hu, elektronikus levelezési cím: ugyfelszolgalat@naih.hu ) is fordulhat.